Dau Wely Sengl/Dwbl

2 wely sengl neu 1 gwely dwbl – cysgu 2

Ymlaciwch yn un o'n hystafelloedd dwbl neu ddau wely sengl moethus sydd wedi’u dylunio’n unigol. Mae’r ystafelloedd sy’n wynebu’r blaen yn olau ac yn cael digon o awyr, tra bo’r ystafelloedd sy’n wynebu’r cefn yn dawel ac ymlaciol. Mae pob un o’n hystafelloedd dwbl a dau wely sengl yn en suite, ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te / coffi, setiau teledu â sgrin wastad, ffôn, sychwr gwallt a hanfodion ystafell ymolchi.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell. 

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.